ВУЗ ШАГ

с. Іскрівка. Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

Статут школи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  начальника відділу  освіти

        Петрівської      районної

       державної  адміністрації

    від «___» ________  2012 року №  __

 

СТАТУТ

ІСКРІВСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ

І – ІІІ  СТУПЕНІВ

ПЕТРІВСЬКОЇ   РАЙОННОЇ  РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, знаходиться в комунальній власності.

2. Юридична адреса загальноосвітньої школи: 28337, Кіровоградська область, Петрівський район, село Іскрівка, провулок  Шкільний  , будинок  2а, телефон 9-28-54.

3. Загальноосвітня школа ( далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп.

4. Засновником навчального закладу є Петрівська районна рада.

5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови. Національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

- реалізація права учня на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

8. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, типового статуту, затвердженого МОН.

9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. У навчальному закладі може запроваджуватись поглиблене вивчення предметів, профільне навчання в старшій школі.

12. За розпорядженням голови Петрівської районної державної  адміністрації на базі навчального закладу може створюватись дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням. Положення про дитячий оздоровчий заклад затверджується начальником відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації.

     13. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Петрівською районною лікарнею.

15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладено між ними.

16. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації  згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням в наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до поданих заяв про зарахування до навчального закладу. В разі, коли кількість дітей в класах  менша за визначену нормативами їх наповнюваності − організовують заняття за індивідуальною формою навчання.

 

17. З урахуванням потреб населення та місцевих умов, в навчальному  закладі функціонує  група продовженого дня.

18. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази навчальний заклад організовує навчання в старшій школі за профільним напрямом.

19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному  закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної  середньої освіти, затверджених МОН.

20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

    

                ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО   

                  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

21. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

22. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу, і, як правило, відповідно до території обслуговування.

23. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, що їх заміняють з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

24. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу ( крім дітей, які вступають до першого  класу)  до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються діти з шести років.

25. Переведення учнів  для навчання у спеціальних школах ( школах-інтернатах)  проводиться за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації у порядку, встановленому МОН.

26. Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування здійснюється за рішенням суду.

27.  Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

28. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають  до закладу заяву  із  зазначенням  причини  переходу   та  довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

29.  Навчально- виховний процес у  навчальному закладі регулюється основним документом – робочим навчальним планом, що  складається відповідно до навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечується шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, річний та щоденний режим роботи навчального закладу.

30.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники , навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти, науки, спорту та молоді України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

31. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану роботи. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

32. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

33. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

34.  Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти райдержадміністраціїВідволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством).

45. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

46. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням  1-х класів не задаються.

 

            ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

47. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються МОН.

48. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

49. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого  класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

50.  З метою відповідальності учнів за свою поведінку, здійснюється її оцінювання наступним  оцінками: «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»:

- оцінка «зразкова» виставляється учням, які найбільш свідомо і відповідально відносяться до своїх обов’язків, визначених статутом школи, служать прикладом для інших, і ця оцінка є формою заохочення кращих учнів;

- оцінка «добре» відображає дисциплінованість і культуру поведінки і виставляється учням, які в основному виконують статут школи;

- оцінка «задовільно» виставляється учням, які потребують постійного контролю зі сторони школи, сім’ї за виконанням ними обов’язків, визначених статутом і означає, що учень потребує підвищеної уваги з боку педагогів, батьків, учнівського колективу, громадськості;

- оцінка «незадовільно» виставляється учням, які систематично не виконують норм трудової, навчальної і громадської дисципліни, визначених статутом школи, ігнорують вимоги вчителів і батьків, не рахуються з думкою учнівського колективу, громадських організацій, громадськості.

В окремих випадках оцінка з поведінки може виставлятись за скоєння ряду одиничних антигромадських, аморальних вчинків, що мають характер правопорушень.

Оцінка «незадовільно» означає, що поведінка учня явно суперечить нормам шкільної дисципліни і громадського порядку.

Поведінка оцінюється класним керівником. При цьому враховується думка інших вчителів, працюючих в даному класі, органів учнівського самоврядування школи і класу.

Оцінка з поведінки виставляється за навчальний семестр та навчальний рік.  Вона виставляється в класний журнал, табель успішності і щоденник учня та доводиться до відома батьків.

Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь в суспільно-корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються статутом закладу. В додатки  до документів про освіту  (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

51. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

52. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал за поданням педагогічної ради та згодою батьків ( осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах       (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

 

 

53. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

54. За результамами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту), зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються   Кабінетом Міністрів України.

55. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

56. Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

57. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

58. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом  «За високі досягнення у навчанні», а випускники навчального закладу ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою « За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускникам навчального закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні  (праці) для учасників навчально-виховного процесу  встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

- Подяка;

- Похвальний лист;

- Похвальна грамота;

- інші форми морального заохочення, встановлені МОН та матеріального заохочення, встановлені навчальним закладом в межах коштів, передбачених на дані цілі.

59. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад, відповідними місцевими органами управління освітою.

 

   ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

60. Виховання учнів у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

61. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

62. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

63. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства забороняється.

          

            УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

           64. Учасниками  навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

65. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

66. Учень – особа, яка навчається і виховується в закладі.

67. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних, самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків,  груп за інтересами тощо;

- повагу  людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

 

 68. Учні навчального закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

69. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

70. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

71. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має певну відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.

72. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо впровадження педагогвчної діяльності встановлюється законодавством.

73. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу,  інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах відділом освіти райдержадміністрації.

Обсяг  педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

74. Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

75. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

76. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

 За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія  (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

77. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і відділу освіти райдержадміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

 

78. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

 

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази керівника навчального закладу та начальника відділу освіти райдержадміністрації;

- вести відповідну документацію.

79. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

80. Права і обов’язки інших працівників, допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

81. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати  батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати та бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

82. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших  народів;

 - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

83. Інші права та обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом закладу та відповідними договорами.

 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

84. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

85. Працівники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного  насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо.

 

                                   УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

86.  Управління закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому МОН.

87. Керівник навчального закладуі його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

     88. Керівник закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

89. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

90. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

91. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експерементальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального і матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- прагнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу з невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

92. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальна конференція  його колективу, що скликається не менш як один раз на рік.

 Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- педагогічні працівники навчального закладу – зборами трудового колективу;

- учні навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – по 6 чоловік.

 Термін їх повноважень становить один навчальний рік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, директор навчального закладу, засновник.

 Конференція:

- обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора школи і голови ради навчального закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад   конференції колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

93. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватись і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

 До складу ради навчального закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступеня, батьків, громадськості.

 Члени піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах (конференціях) склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

 Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних вчителів.

 

                          МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА    БАЗА   ТА

                    ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

94. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

95. Майно, закріплене за навчальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

96. Фінансування закладу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

97. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

98. Джерелами фінансування закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела не заборонені законодавством.

99. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад. За рішенням засновника навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

100. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

101. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

                           МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

102. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

103. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

                         КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

104. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

105. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, управління освіти і науки обласної державної  адміністрації, засновник та відділ освіти районної державної адміністрації.

106. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

107. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти райдержадміністрації.

108. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

109. У період між атестацією проводяться перевірки закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст,  види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою, проводяться його засновником відповідно до законодавства.